Wega Group Oy ja Riikinvoima Oy

Wega Group Oy ja Riikinvoima Oy aloittavat yhteistyön Riikinnevan biokaasulaitoshankkeen jatkoselvityksestä ja synteettisen metaanin tuotannon toteutettavuusselvityksestä.

Wega ja Riikinvoima Oy ovat sopineet yhteistyöstä Riikinnevalle sijoittuvasta biokaasulaitoshankkeen jatkoselvityksestä. Aiemmin tehtyjen selvityksien perusteella Riikinnevan alueella on tunnistettu merkittävä potentiaali biokaasun tuotannolle. Toteutuessaan biokaasulaitos tulee käsittelemään Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksella eroteltavaa sekajätteen biojaetta sekä hyödyntämään KeskiSavon alueen maatalouden sivuvirtoja. Tavoitteena on tuottaa vuositasolla vähintään 50 GWh uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua (LBG), mikä vastaa noin 5 miljoonaa litraa dieseliä.

Biokaasulaitoshankkeen jatkoselvityksessä tullaan selvittämään Riikinvoimalle toimitettavan sekajätteen jatkokäsittelyä ja prosessia biojakeen mädätykseksi edelleen biokaasuksi. Paikalliset maatalouden toimijat ovat aloittaneet selvityksen maatalouden sivuvirtojen ja peltobiomassojen hyödyntämisestä biokaasulaitoksen raaka-aineena kustannustehokkaasti ja kestävästi. Maatalouden biomassojen saatavuutta, logistiikkaa ja toiminnan käytännön ratkaisuja selvitetään paikallisten MTKyhdistysten käynnistämässä Leader-rahoitteisessa hankkeessa. Biokaasua pelloilta -hankkeen vetäjä Esko Rissanen näkee Riikinnevan hankkeen toimintamallin hyvänä tuottajille: ”Viljelijöiden kannalta on hyvä, että biokaasulle on markkinat, kaasulle jakelija, ja laitokselle rahoittajat, jolloin viljelijöiden tehtäväksi kiertotalouskokonaisuudessa jää raaka-ainetuotanto ja sen kehittäminen. Alueen karjatalouden taantuessa nurmelle ei ole markkinaa. Energiantuotannon ohella laitos mahdollistaa nurmen ravinteiden kierrätyksen ruoan tuotantoon.”

Riikinnevan biokaasulaitoshankkeen jatkoselvityksen lisäksi käynnistetään toteutettavuusselvitys synteettisen metaanin tuotannosta. Toteutettavuusselvityksessä selvitetään CO2-talteenottoa ekovoimalaitoksen savukaasuista ja edelleen jatkoprosessointia synteettiseksi metaaniksi hyödyntämällä uusiutuvalla energialla tuotettua vetyä. Synteettistä metaania voidaan hyödyntää maa- ja biokaasun tavoin niin liikenteessä kuin teollisuudessa. Synteettisen metaanin tuotannolla on tarkoitus vähentää jätteenpolton yhteydessä syntyviä CO2-päästöjä ja lisätä Riikinnevalla tuotettavan uusiutuvan kaasun tuotantomäärää merkittävästi.

”On erittäin hienoa Wegan ja alueen kiertotalouden kehittymisen kannalta, että biokaasulaitoshanke siirtyy seuraavaan vaiheeseen alueen yhteistyökumppaneiden kanssa. Wegan tavoitteena on rakentaa nesteytetyn biokaasun jakeluverkostoa Suomeen ja sitä kautta tarjota kestävä polttoainevaihtoehto raskaaseen liikenteeseen. Toimiva yhteistyö Riikinvoiman ja alueen maatalouden toimijoiden kanssa on avain asemassa LBG-tuotannon mahdollistamiseksi Keski-Savon alueella.”, tiivistää Toni Hemminki, Wega Group Oy:n osakas ja operatiivinen johtaja.

”Tämä on toteutuessaan alueellisesti merkittävä investointi, lisäksi biokaasun tuotanto tukee hyvin Riikinvoiman strategisia linjauksia sekä Riikinnevan alueen kehittymistä merkittäväksi kiertotalouskeskittymäksi” toteaa Riikinvoima Oy:n toimitusjohtaja Ville Holopainen. Hankkeen jatkoselvitysvaiheen jälkeen tehdään mahdollinen etenemispäätös biokaasulaitoksen lupaprosessien käynnistämisestä ja edetään kohti investointipäätöstä 2023-2024.

Lisätietoja antaa:

Toni Hemminki
Wega Group Oy
Osakas, Operatiivinen johtaja
+358 40 668 4441
toni.hemminki@wega.fi

Ville Holopainen
Riikinvoima Oy
Toimitusjohtaja
+358 50 385 9941
ville.holopainen@riikinvoima.fi